SQL wprowadzenie do baz danych

SQL

Loading

SQL wprowadzenie do baz danych. Język SQL (Structured Query Language) to język zapytań stosowany do tworzenia, modyfikowania oraz zarządzania bazami danych. Jest to język standardowy, który jest używany przez większość systemów zarządzania bazami danych. Możemy wskazać takie jak MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server i inne.

Wstęp

SQL pozwala na tworzenie baz danych, tabel, indeksów, procedur składowanych, widoków, transakcji i innych obiektów. Pozwala również na wykonywanie zapytań na danych w bazie danych, takich jak wybieranie, dodawanie, aktualizowanie i usuwanie danych.

Testowanie baz danych z wykorzystaniem SQL polega na sprawdzaniu poprawności działania bazy danych oraz danych znajdujących się w niej. Może to obejmować testowanie funkcjonalności, takie jak prawidłowe działanie zapytań SQL. Ponadto testowanie integracji z innymi systemami, testowanie wydajności oraz testowanie bezpieczeństwa.

Jednym z najważniejszych aspektów testowania baz danych jest sprawdzanie poprawności danych. Może to obejmować testowanie, czy dane zapisane w bazie danych są poprawne i zgodne z oczekiwaniami. Ponadto czy dane są odpowiednio indeksowane i indeksy działają prawidłowo.

Innym ważnym aspektem testowania jest testowanie wydajności. Może to obejmować testowanie, jak szybko baza danych odpowiada na różnego rodzaju zapytania. Ważne również jest sprawdzanie, jak baza danych radzi sobie z dużymi ilościami danych i transakcjami.

Testowanie bezpieczeństwa baz danych to także ważny aspekt, ponieważ bazy danych często zawierają poufne informacje. Może to obejmować testowanie, czy baza danych jest odporna na ataki, takie jak SQL injection. Nadto czy dane są odpowiednio szyfrowane i chronione przed dostępem nieautoryzowanym.

Podstawowe polecenia SQL:

Poniżej kilka podstawowych poleceń w SQL

 • SELECT – wybiera dane z bazy danych
 • INSERT – dodaje nowe dane do bazy danych
 • UPDATE – aktualizuje dane w bazie danych
 • DELETE – usuwa dane z bazy danych
 • CREATE – tworzy obiekt w bazie danych (np. tabelę, widok)
 • ALTER – modyfikuje istniejący obiekt w bazie danych
 • DROP – usuwa obiekt z bazy danych
 • JOIN – łączy dane z kilku tabel w jedną, pozwalając na przeglądanie danych z różnych tabel w jednym zapytaniu.
 • WHERE – pozwala na filtrowanie danych zgodnie z określonymi kryteriami.
 • GROUP BY – grupuje dane zgodnie z określonymi kryteriami, pozwalając na agregowanie danych.
 • HAVING – filtruje grupy danych zgodnie z określonymi kryteriami, pozwalając na wybór tylko interesujących nas grup.
 • ORDER BY – sortuje wynik zapytania zgodnie z określonymi kryteriami.
 • LIMIT – ogranicza liczbę zwracanych wierszy w zapytaniu.
 • UNION – połączenie danych z kilku zapytań, pozwalając na zwrócenie unikalnych wyników.
 • INDEX – tworzy indeksy dla tabel, aby zwiększyć wydajność zapytań.
 • VIEW – tworzy widok dla tabeli, pozwalając na uzyskanie danych z kilku tabel w jednym zapytaniu.
 • DESC sortuje dane według kolumny w kolejności malejącej. Możemy użyć słowa kluczowego DESC po nazwie kolumny w klauzuli ORDER BY.
 • ASC sortuje dane według kolumny w kolejności rosnącej. Możemy użyć słowa kluczowego ASC po nazwie kolumny w klauzuli ORDER BY.

Te podstawowe polecenia SQL pozwala na pełną kontrolę nad bazą danych i pozwala na wykonywanie różnego rodzaju zapytań i operacji na danych. Służą one do tworzenia, odczytu, aktualizowania i usuwania danych z bazy danych. Znajomość tych poleceń jest niezbędna dla każdego, kto pracuje z bazami danych SQL.

Przykładowe zapytania

Pobieranie wszystkich danych z tabeli „employees”, posortowanych według kolumny „salary” malejąco:

SELECT * FROM employees ORDER BY salary DESC;


Pobieranie imienia, nazwiska i wynagrodzenia pracowników z tabeli „employees”, którzy pracują w dziale o ID „5”:

SELECT first_name, last_name, salary FROM employees
WHERE department_id = 5;


Zapytanie pobiera kolumny first_name, last_name i email z tabeli customers, gdzie kolumna city jest równa 'New York’, a wynik zostaje posortowany według kolumny last_name w kolejności rosnącej.

SELECT first_name, last_name, email FROM customers
WHERE city = ’New York’
ORDER BY last_name ASC;


Pobieranie imienia, nazwiska i nazwy miasta pracowników z tabeli „employees”, którzy pracują w dziale o ID „5” oraz mają wynagrodzenie powyżej 8000:

SELECT first_name, last_name, city FROM employees
WHERE department_id = 5 AND salary > 8000;


W tym przykładzie pobieranie średniego wynagrodzenia pracowników z tabeli „employees” według działów:

SELECT department_id, AVG(salary) FROM employees
GROUP BY department_id;


Kolejne przykłady

Bardziej skomplikowane pobieranie imienia, nazwiska, nazwy miasta i nazwy kraju pracowników z tabeli „employees” z jednoczesnym łączeniem informacji z tabelą „departments”:

SELECT e.first_name, e.last_name, e.city, d.country FROM employees e
JOIN departments d ON e.department_id = d.id;


Aby usunąć tabelę z bazy danych, możemy użyć polecenia DROP TABLE. Przykład:

DROP TABLE employees;


Jeśli chcesz usunąć kolumnę z tabeli, użyj ALTER TABLE z DROP COLUMN. To polecenie usunie kolumnę salary z tabeli employees

ALTER TABLE employees
DROP COLUMN salary;


Aby dodać nowy rekord do tabeli, możemy użyć polecenia INSERT INTO. Poniżej przykład dodawania nowego rekordu do tabeli „employees”:

INSERT INTO employees (first_name, last_name, salary)
VALUES (’John’, 'Smith’, 50000);


Jeśli chcesz dodać kilka rekordów jednocześnie, możesz użyć SELECT w INSERT. W poniższymprzykładzie, dane z tabeli temp_employees zostaną dodane do tabeli employees.

INSERT INTO employees (first_name, last_name, salary)
SELECT first_name, last_name, salary FROM temp_employees;


Aby zaktualizować dane w tabeli, możemy użyć polecenia UPDATE. Poniżej przykład aktualizacji rekordu w tabeli „employees”:

UPDATE employees
SET salary = 55000
WHERE first_name = ’John’ AND last_name = 'Smith’;

Podsumowanie.

SQL wprowadzenie do baz danych to pierwszy artykuł z serii wpisów o wykorzystaniu SQLa w testowaniu. O innych narzędziach godnych uwagi, szerzej piszemy w niniejszym dziale.