Uruchamianie Lighthouse na Gitlabie

Inne narzędzia

Loading

Uruchamianie Lighthouse na Gitlabie to kolejny wpis w którym chcemy Wam pokazać możliwości narzędzia i jego wykorzystania w codziennej pracy. Jest to kolejny z wpisów w którym przedstawiamy Wam możliwość integracji kolejnego narzędzia z Gitlabem. 

 

Czym jest Google Lighthouse

Google Lighthouse to narzędzie do audytu jakości i optymalizacji stron internetowych, oferowane przez Google. Narzędzie pozwala na analizę wydajności, użyteczności, dostępności oraz zgodności z najlepszymi praktykami SEO. Wyniki audytu są przedstawione w formie raportu, który zawiera sugestie dotyczące poprawy strony. Lighthouse jest dostępny jako rozszerzenie przeglądarki Chrome lub jako narzędzie linii poleceń.

 

Tworzenie gitlab-ci.yml

Chcąc uruchamiać testy z poziomu gitlaba nasze testy będą opierać się o stworzenie pliku gitlab-ci.yml, który będzie naszym centrum dowodzenia i zarządzania. Do uruchomienia naszych testów konieczne będzie:

 • runner na gitlabie, na podstawie którego testy będą uruchamiane (pytaj Devopsów o tag)
 • obraz dockerowy Lighthouse – my skorzystam z obrazu dockerowego Cypressa 
I. Najprostsza wersja

W naszym projekcie testowym tworzymy plik gitlab-ci.yml a następnie uzupełniamy go w najprostszy sposób:

lighthouse:
stage: test
image: cypress/browsers:node16.16.0-chrome107-ff107-edge
tags:
- nazwa-runnera
script:
- *some-script
- lighthouse https://www.google.com/ --output-path ./reportMobile.html
artifacts:
paths:
- ./reportMobile.html
expire_in: 1 week
 
1. Pierwszy element to nazwa testu
2. nazwa naszego runnera na którym uruchamiamy testy (zapytaj devopsów o tag, jeżeli nie korzystałeś)
3. image – nazwy dockerowych obrazów z których skorzystamy
4. skrypt – polecenie którym uruchamiamy testy (sprawdzenie wersji oraz polecenie do uruchomienia)
 
 
II. Tworzenie stage

W ramach naszych testów może zachodzić konieczność tworzenia faz egzekucji testów. 

stages:
- test
- test2
 
III. Raporty i artefakty

Jeżeli chcesz możesz generować i potem zapisywać swój raport. Dzięki temu będziesz mógł analizować dokładniej wyniki, lub przedstawiać je innym w formie graficznej. 

artifacts:
      when: always
      paths:
          - reportMobile.html
  expire_in: 10 days

Ważne jest abyście w skrypcie podanym w pierwszej linii podawali też rozszerzenie by otrzymać raporty. 

Schedules

Jeżeli chcemy tak przygotowane testy w ramach naszego repozytorium, możemy uruchamiać cyklicznie. Z pomocą przychodzi nam Gitlab i zakładka CI/CD – Schedules:

Rozwiązanie to jest korzystne, gdyż dzięki niemu możemy wykorzystywać możliwości narzędzia bez naszego ręcznego uruchamiania.  

Rozbudowany test ze zmiennymi

Przykłab bardziej rozbudowanego schematu

.job_template: &job_configuration 
 image: cypress/browsers:node16.16.0-chrome107-ff107-edge
 tags:
  - nazwa-runnera
 retry:
  max: 2
  when:
   - always
   
# image: edicom/lighthouse:latest

.some-script: &some-script
  - npm install -g lighthouse
  - export CHROME_PATH="/usr/bin/google-chrome"
  - npm install @sitespeed.io/throttle -g

stages:
 - test

variables:
 URL1: https://www.dlatesterow.pl/
 URL2: https://www.google.com/
 report1: reportDesktop.html
 report2: reportMobile.html


lighthouse:
 stage: test
 <<: *job_configuration 
 script:
  - *some-script
  - lighthouse $URL2 --throttling-method=provided --chrome-flags="--headless --no-sandbox" --disable-dev-shm-usage Chromium --disable-device-emulation --output html --screenEmulation.width=1920 --screenEmulation.height=1080 --output-path ./$report1 
 artifacts:
  paths:
   - ./$report1 
  expire_in: 1 week


lighthouse2:
 stage: test
 <<: *job_configuration 
 when: delayed
 start_in: 90 seconds
 script:
  - *some-script
  - lighthouse $URL2 --chrome-flags="--headless --no-sandbox" --disable-dev-shm-usage Chromium --disable-device-emulation --output html --output-path ./$report2  
 artifacts:
  paths:
   - ./$report2   
  expire_in: 1 week

Command line do wykorzystania:

$ lighthouse --help

lighthouse <url> <options>

Logging:
 --verbose Displays verbose logging [boolean] [default: false]
 --quiet  Displays no progress, debug logs, or errors [boolean] [default: false]

Configuration:
 --save-assets         Save the trace contents & devtools logs to disk [boolean] [default: false]
 --list-all-audits       Prints a list of all available audits and exits [boolean] [default: false]
 --list-trace-categories    Prints a list of all required trace categories and exits [boolean] [default: false]
 --additional-trace-categories Additional categories to capture with the trace (comma-delimited). [string]
 --config-path         The path to the config JSON.
                 An example config file: core/config/lr-desktop-config.js [string]
 --preset            Use a built-in configuration.
                 WARNING: If the --config-path flag is provided, this preset will be ignored. [string] [choices: "perf", "experimental", "desktop"]
 --chrome-flags         Custom flags to pass to Chrome (space-delimited). For a full list of flags, see https://bit.ly/chrome-flags
                 Additionally, use the CHROME_PATH environment variable to use a specific Chrome binary. Requires Chromium version 66.0 or later. If omitted, any detected Chrome Canary or Chrome stable will be used. [string] [default: ""]
 --port             The port to use for the debugging protocol. Use 0 for a random port [number] [default: 0]
 --hostname           The hostname to use for the debugging protocol. [string] [default: "localhost"]
 --form-factor         Determines how performance metrics are scored and if mobile-only audits are skipped. For desktop, --preset=desktop instead. [string] [choices: "mobile", "desktop"]
 --screenEmulation       Sets screen emulation parameters. See also --preset. Use --screenEmulation.disabled to disable. Otherwise set these 4 parameters individually: --screenEmulation.mobile --screenEmulation.width=360 --screenEmulation.height=640 --screenEmulation.deviceScaleFactor=2
 --emulatedUserAgent      Sets useragent emulation [string]
 --max-wait-for-load      The timeout (in milliseconds) to wait before the page is considered done loading and the run should continue. WARNING: Very high values can lead to large traces and instability [number]
 --enable-error-reporting    Enables error reporting, overriding any saved preference. --no-enable-error-reporting will do the opposite. More: https://github.com/GoogleChrome/lighthouse/blob/main/docs/error-reporting.md [boolean]
 --gather-mode, -G       Collect artifacts from a connected browser and save to disk. (Artifacts folder path may optionally be provided). If audit-mode is not also enabled, the run will quit early.
 --audit-mode, -A        Process saved artifacts from disk. (Artifacts folder path may be provided, otherwise defaults to ./latest-run/)
 --only-audits         Only run the specified audits [array]
 --only-categories       Only run the specified categories. Available categories: accessibility, best-practices, performance, pwa, seo [array]
 --skip-audits         Run everything except these audits [array]
 --budget-path         The path to the budget.json file for LightWallet. [string]

Output:
 --output    Reporter for the results, supports multiple values. choices: "json", "html", "csv" [array] [default: ["html"]]
 --output-path The file path to output the results. Use 'stdout' to write to stdout.
          If using JSON output, default is stdout.
          If using HTML or CSV output, default is a file in the working directory with a name based on the test URL and date.
          If using multiple outputs, --output-path is appended with the standard extension for each output type. "reports/my-run" -> "reports/my-run.report.html", "reports/my-run.report.json", etc.
          Example: --output-path=./lighthouse-results.html [string]
 --view     Open HTML report in your browser [boolean] [default: false]

Options:
 --version              Show version number [boolean]
 --help                Show help [boolean]
 --cli-flags-path           The path to a JSON file that contains the desired CLI flags to apply. Flags specified at the command line will still override the file-based ones.
 --locale               The locale/language the report should be formatted in
 --blocked-url-patterns        Block any network requests to the specified URL patterns [array]
 --disable-storage-reset       Disable clearing the browser cache and other storage APIs before a run [boolean]
 --throttling-method         Controls throttling method [string] [choices: "devtools", "provided", "simulate"]
 --throttling
 --throttling.rttMs          Controls simulated network RTT (TCP layer)
 --throttling.throughputKbps     Controls simulated network download throughput
 --throttling.requestLatencyMs    Controls emulated network RTT (HTTP layer)
 --throttling.downloadThroughputKbps Controls emulated network download throughput
 --throttling.uploadThroughputKbps  Controls emulated network upload throughput
 --throttling.cpuSlowdownMultiplier  Controls simulated + emulated CPU throttling
 --extra-headers           Set extra HTTP Headers to pass with request
 --precomputed-lantern-data-path   Path to the file where lantern simulation data should be read from, overwriting the lantern observed estimates for RTT and server latency. [string]
 --lantern-data-output-path      Path to the file where lantern simulation data should be written to, can be used in a future run with the `precomputed-lantern-data-path` flag. [string]
 --plugins              Run the specified plugins [array]
 --channel [string] [default: "cli"]
 --chrome-ignore-default-flags [boolean] [default: false]

Examples:
 lighthouse <url> --view                                     Opens the HTML report in a browser after the run completes
 lighthouse <url> --config-path=./myconfig.js                           Runs Lighthouse with your own configuration: custom audits, report generation, etc.
 lighthouse <url> --output=json --output-path=./report.json --save-assets             Save trace, screenshots, and named JSON report.
 lighthouse <url> --screenEmulation.disabled --throttling-method=provided --no-emulatedUserAgent Disable device emulation and all throttling
 lighthouse <url> --chrome-flags="--window-size=412,660"                     Launch Chrome with a specific window size
 lighthouse <url> --quiet --chrome-flags="--headless"                       Launch Headless Chrome, turn off logging
 lighthouse <url> --extra-headers "{\"Cookie\":\"monster=blue\", \"x-men\":\"wolverine\"}"    Stringify'd JSON HTTP Header key/value pairs to send in requests
 lighthouse <url> --extra-headers=./path/to/file.json                       Path to JSON file of HTTP Header key/value pairs to send in requests
 lighthouse <url> --only-categories=performance,pwa                        Only run the specified categories. Available categories: accessibility, best-practices, performance, pwa, seo

Pełna informacja znajduje się tutaj

Podsumowanie

Uruchamianie Lighthousa na Gitlabie to kolejny wpis w ramach którego prezentujemy Wam możliwości integracji narzędzi z Gitlabem. Ponadto wpis ten tworzony jest w ramach szerzenia wiedzy z zakresu testów. Zapraszamy na inne wpisy związane z narzędziami