GIT – lista komend

Ogólne

Loading

GIT lista komend to wpis, który będzie zawierał zbiór wielu przydatnych komend dla osób korzystających z GITa. Skorzystamy ze źródła zawartego na GitHubie.

Lista komend

basics
 • git init – inicjalizuje repozytorium GIT w katalogu
 • git clone {adres repozytorium} – klonuje repozytorium do katalogu
 • git status – pokazuje status repozytorium (pokazuje informację o zmodyfikowanych, nowych, usuniętych oraz nie należące do repozytorium plikach)
 • git add {ścieżka do pliku} – dodaje plik do repozytorium (np. git add folder/plik.php)
 • git add -A – dodaje wszystkie nie należące do repozytorium pliki
 • git config –global color.ui auto – włącza koloryzowanie wyników w konsoli
 • git config –global core.pager '{nazwa}’ – ustawia program do przeglądania logów (brak w konsoli)
repo
 • git fetch -p – kasuje branche już nie istniejąca na głównym repo
 • git fetch {nazwa remota} – pobiera listę zmian z innego repozytorium (w tym pokazuje nowe gałęzie)
 • git remote -v – lista repo
 • git remote remove {repo} – usuwa wskazane repo
 • git remote set-url {nazwa repo} {url} – zmienia adres dla podanego repo
 • git remote add {jakaś nazwa} {adres repozytorium} – dodaje repozytorium innego użytkownika (git remote add upstream https://github.com/bluetree-service/idylla.git)
 • git remote -v lista wszystkich zewnetrznych repozytoriów
 • git remote rm {nazwa dla remota} – usuwa zewnętrzne repozytorium
 • git pull – pobiera zmiany z aktualnej gałęzi
 • git pull {nazwa gałęzi} – pobiera zmiany z wybranej gałęzi
 • git pull {nazwa remota} {nazwa gałęzi} – pobiera zmiany z wybranej gałęzi wybranego zewnętrznego repozytorium
 • git pull –all –prune – ściąga zmiany z repo + kasuje nieużywane branche
 • git pull –tags – ściąga tagi
 • git push – wypycha zmiany na aktualnie wybraną gałąź
 • git push {nazwa gałęzi} – wypycha zmiany na wskazaną gałąź
 • git push {nazwa remota} {nazwa gałęzi} – wypycha zmiany na gałąź wskazanego repozytorium
 • git push –tags – wysyła tagi na repo
 • git revert — {plik} – revert pojedyńczego pliku
 • git reset –soft HEAD^ – cofa zmiany bez usuwania dodanych plików
 • git reset –soft {numer commita} – cofa zmiany bez usuwania dodanych plików do wskazanego commita (git reset --soft b87dcea)
 • git reset –hard {numer commita} – cofa zmiany włącznie z usunięciem plików do wskazanego commita (git reset --hard b87dced)
 • git reset –merge ORIG_HEAD – resetuje zmiany z ostatniego merg-a
 • git checkout — {plik} – przywraca oryginalny plik
 • git checkout {commit} — {plik} – przywraca stan pliku ze wskazanego commita
 • git ls-files – lista plików z ich ścierzkami w repo (-md + zmodyfikowane i usunięte)
 • git rm {plik} – kasuje z repo plik
 • git rm –cached (plik/katalog) – usuwa plik/katalog z repozytorium, pozostawiając go na dysku -r – dla całych katalogów
commit
 • git commit – tworzy commita z aktualnie zmienionych plików
 • git commit -m „wiadomosc” – tworzy commmita z podaną w cudzysłowach wiadomością
 • git commit –amend -m „{wiadomość}” – umożliwia zmianę ostatniego commita
 • git commit –amend -m „dsfsdf” – modyfikuje komentarz ostatniego commita
 • git commit –date=”2017-08-18T13:23:41″ -m „” – comit ze wskazaną datą
 • git commit -n – pomija git hooks
 • git revert {numer commita} – tworzy nowego commita z cofnięciem zmian ze wskazanego commita
 • git amend – zmienia poprzedniego commita
 • git shortlog -sn – ile commitów zrobionych przez userów
log
 • git log – wyświetla listę commitów (od najnowszego)
 • git log -{numer} wyświetla podaną liczbę ostatnich commitów
 • git log –oneline – wyświetla commity w postaci skróconej
 • git log -{numer} –oneline wyświetla podaną liczbę ostatnich commitów w postaci skróconej
 • git log –graph –decorate –oneline – pokazuje graficzny obraz zmian
 • git log –author={nazwa użytkownika} – pokazuje commity danego użytkownika
 • git shortlog – lista commitów użytkowników
 • git shortlog -s -n – lista użytkowników repozytorium
 • git llog –after=2016-08-16 –before=2016-08-30 – commity z podanego zakresu (–until starsze od podanej daty, –since z pred podanej daty)
 • git log –name-status – podaje statuz zmian przy nazwie pliku (add, mod, delete)
 • git log –stat – + statystyki zmian w plikach (–shortstat bez ++++—)
 • git log {commit1}..{commit} –no-merges – pokazuje zmiany pomiędzy 2 commitami bez info o mergach
 • git log — {plik/katalog} – log dla pojedyńczego pliku lub wszystkich plików z katalogu
 • git log -5 –pretty=tformat: –numstat – satystyki zmian w 5 commitach
 • git log –no-merges –pretty=format:’%C(yellow)%h %Cred%ad %Cblue%an%Cgreen%d %Creset%s’ –date=iso –
 • git log –pretty=format:’* %s (%an)’ -n 10 – pokazuje tylko nazwy commitów
 • git log –pretty=oneline -15 | awk '{print $2}’ | sort | uniq | grep -i {ticket} | sed 's/[(.*)]/\1/g’ – pokaże tylko nazwy ticketów (gdy message zgody z formatem [NAME-111] some message)
 • git log –grep {nazwa} – szuka commita zawierającego podany tekst
 • git log –author={autor} –name-only – pokazuje commity wykonane przez autora wraz ze zmodyfikowanymi plikami
 • git log master..develop – pokazuje różnicę między branchami
 • git log –pretty=format:’%Cred%h%Creset %C(bold blue)<%an>%Creset%C(yellow)%d%Creset %Cgreen(%cr)%Creset%n%w(80,8,8)%s’ –graph – drzewko logów
 • git log –pretty=format:’%C(yellow)%h %Cred%ad %Cblue%an%Cgreen%d %Creset%s’ –date=iso – pokazuje logi (hash, data+czas, autor, opis)
 • log –pretty=format:’%C(yellow)%p..%h %C(white dim)%cd %<|(49,trunc)%an %C(reset)%s’ –date=short –abbrev=8 –no-merges – logi z zakresem branchy
 • git log –oneline {branch1} –not {branch2} – pokazuje różnice w commitach między branchami (branche których brakuje w branch2 a są w branch1)
 • git log –oneline –grep {branch} –name-only | grep -v {branch} | sort | uniq – pokazuje tylko zmienione pliki dla podanego brancha
merge
 • git merge {nazwa gałęzi} – dołączenie zmian ze wskazanej gałęzi
 • git merge {nazwa remota}/{nazwa gałęzi} – dołączenie zmian ze wskazanego remota i gałęzi
 • git merge –abort – przerywa łączenie (możliwe, gdy wystąpią konflikty)
 • git merge –continue – po rozwiązaniu konfliktów zapisuje zmiany
 • git merge –revert – cofa wszystkie wprowadzone zmiany
rebase
 • git rebase {nazwa gałęzi} – dołączenie zmian ze wskazanej gałęzi z zachowaniem kolejności wprowadzania zmian
 • git rebase {nazwa remota}/{nazwa gałęzi} – dołączenie zmian ze wskazanego repozytorium i gałęzi z zachowaniem kolejności wprowadzania zmian
 • git rebase –abort – przerywa łączenie (możliwe, gdy wystąpią konflikty)
 • git rebase –continue – po rozwiązaniu konflitów zapisuje zmiany
 • git rebase –interactive {commit} – pozwala wybrać commity które zostaną dołączone (lub modyfikować)
 • git rebase –interactive '{hash}^’ – umożliwia edycję commitów do podanego hasha
diff
 • git diff –name-only {gałąź 1} {gałąź 2} – porównanie dwóch gałęzi
 • git diff –cached – pokazuje wszystkie gotowe do commitu zmiany
 • git diff –cached | grep -wi {fraza} – szuka podanej frazy w commicie
 • git diff –cached | grep -wiHn -C 10 {fraza} – jw ale pokazuje 10 lini przed i po znalezieniu + numery linni i nazwę pliku
 • git diff –name-only HEAD HEAD~14 – pokazuje zmieniony pliki z 14 ostatnich commitów
 • git diff {commit1}..{commit2} – pokazuje różnicę między 2 commitami
 • git diff {commit1}..{commit2} {plik} – pokazuje różnicę między 2 commitami dla podanego pliku
 • git diff {commit} — plik – pokazuje zmiany w pliku od podanego commita
 • git diff-index –name-only –cached –diff-filter=ACMR HEAD
 • git diff {commit} – różnica od podanego commita
 • git diff {gałąź 1} {gałąź 2} — {plik} – dif dla pojedynczego pliku między gałęziami
 • git diff {plik} – pokazuje zmiany dokonane na pliku (nie zacommitowane)
 • git diff . – pokazuje zmiany dokonane na wszystkich zmienionych plikach
  • –color-words – pokaże bez +/-
 • git diff -p -R –no-color | grep -E „^(diff|(old|new) mode)” –color=never | git apply – resetuje zmiany w atrybutach plików
show
 • git show {commit} – szczegóły podanego commita
 • git show –name-only {commit} – nazwy zmodyfikowanych plików w commicie
 • git show –name-only {commit} – pokazuje tylko listę zmodyfikowanych plików z commita
 • git show {commit} – pokazuje zmiany w commicie
 • git show HEAD:{plik} – pokazuje zmiany tylko w konkretnym pliku
 • git show {commit} –name-only -p -5 – pokazuje 5 poprzednich comitów od podanego
  • –color-words – pokaże bez +/-
branch
 • git branch – lista gałęzi w repozytorium
 • git branch -a – pokazuje listę wszystkich gałęzi (łącznie z tymi z repo, same z repo -r)
  • -r – tylko gałęzie zdalne
 • git branch -d {nazwa gałęzi} – usuwa wskazaną gałąź
 • git branch –merged – lista zmergowanych branchy
 • git branch –merged | git branch -d – kasuje wszystkie zmergowane branche
 • git branch -r | awk '{print $1}’ | egrep -v -f /dev/fd/0 <(git branch -vv | grep origin) | awk '{print $1}’ | xargs git branch -d – kasuje wszystkie nie używane/ nie istniejące branche
 • git branch rename {1} {2} – zmiana nazwy brancha
 • git branch | grep -v „master” | xargs git branch -D – kasuje wszystkie branche z wyjątkiem mastera
 • git checkout {nazwa gałęzi} – przełącza na podaną gałąź
 • git checkout -b {nazwa gałęzi} – tworzy nową gałąź o podanej nazwie i automatycznie przełącza się na niego
 • git checkout -b {nazwa gałęzi} {nazwa remota}/{nazwa gałęzi} – tworzy nową gałąź o podanej nazwie, pobiera zmiany ze wskazanego repozytorium i gałęzi i automatycznie przełącza się na niego
 • git checkout {nazwa pliku} – cofa zmiany na podanym pliku
 • git branch rename {stara nazwa} {nowa nazwa} – zmiana nazwy brancha
 • git branch -m {stara nazwa} {nowa nazwa} – zmiana nazwy brancha
stash
 • git stash – zapisuje nowe i zmodyfikowane pliki do pamięci podręcznej
 • git stash pop – przywraca zapisane pliki z pamięci podręcznej
 • git stash pop –index 1
 • git stash pop –index 454aa619
 • git stash pop –index stash@{1}
 • git stash pop 1
 • git stash pop 454aa619
 • git stash pop stash@{1}
 • git stash save „{tekst komentarza}” – zapisuje stash z komentarzem
 • git stash show stash@{1}– pokazuje zachowane zmiany
 • git stash list – lista zachowanych zmian
 • git stash branch {name} – stworzy nową gałąź, pobierze ostatnią wersję plików
 • git stash push -m {message} {plik} – stashuje z komentarzem wskazany plik
tag
 • git tag -l – lista tagów
 • git tag -a {} -m '{}’ –
 • git tag –sort=v:refname | tail -2 | xargs printf „%s..%s” | xargs git log –no-merges –pretty=format:%s – wyświetla wszystkie commity między 2 ostatnimi tagami (| grep -o „SOC-[0-9]*” | sort –unique** – tickety)
 • git tag -l „{pattern}” – lista tagów pasująca do wzorca
 • git tag -d {tag} && git push origin :refs/tags/{tag} – kasuje taga lokalnie + repo
 • git lasttag – pokazuje ostatniego taga

Inne

 • git reset –soft HEAD~3git commit -m – pozwala na cofnięcie się 3 commity do tyłu, i połączenie ich w jeden (git commit –amend)
 • git rebase -i {commit} – j/w ale commity wybierane ręcznie
 • git log -i -1 –pretty=”format::%an <%ae>\n” –author=”$1″ – info o userze
 • git show -s –pretty=’tformat::%h (%s, %ad)’ –date=short – info o branchu
 • git log -a –pretty=oneline | wc -l – ilość commitów
 • git fetch && git log –oneline HEAD..origin/$1 – ostatnie zmiany na podanym branchu
 • git shortlog HEAD..origin/$0 – kto ostatnio robił zmiany i jakie
 • for branch in git branch -r | grep -v HEAD;do echo git show -s --format=\"%Cred%ci %C(green)%h %C(yellow)%cr %C(magenta)%an %C(blue)\" $branch | head -n 1 \\t$branch; done | sort -r – jakie branche sa na orginie, jak dawno i kto je tworzył

Podsumowanie.

GIT – lista komend to kolejny wpisów o wiedzy ogólnej. Poszerzamy tutaj informacje zawarte we wpisie o podstawowych komendach. O innych zagadnieniach ogólnych piszemy w niniejszym dziale.